Logotyp Femina

Projekt Senioralny 2017-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020), Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, zatwierdził do dofinansowania 12 projektów, ujętych na listach rankingowych stanowiących załączniki nr 1 oraz 1a. Wartość dofinansowania wynosi 15 683 709,37 PLN. Całkowita wartość projektów wynosi 16 509 173,04 PLN W związku z rozpoczęciem projektu „Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” nr RWWP.07.02.02-30-0023/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 realizowane są poniżej opisane działania:

https://bip.umww.pl/artykuly/2822043/pliki/20160928140744_2462.pdf

Działanie pierwsze: uruchomienie stałego krótkookresowego dziennego domu pobytu dla seniorów pn. Dzienny Dom Seniora. Proces rekrutacyjny na obejmuje 12 stałych miejsc oraz 3 miejsca rotacyjne. W procesie rekrutacyjnym seniorów czynny udział bierze pracownik socjalny, który również przeprowadził wywiady środowiskowe; rekrutacja odbywała się również za pośrednictwem lokalnych mediów, Urzędu Miasta i Gminy Wronki oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Seniorzy korzystają z usługi cateringowej (II śniadanie i ciepły posiłek). Placówka działa regularnie w godzinach 8.00-16.00. Miejscem funkcjonowania jest świetlica Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach (poniesiono koszty z tytułu użytkowania pomieszczeń – media). Usługę opiekuńczą świadczy opiekun osoby starszej zatrudniony na potrzeby funkcjonowania dziennego domu pobytu. Seniorzy korzystają również z codziennej (2h) opieki pielęgniarki, fizjoterapeuty (5h w mies.), geriatry (5h w mies.), psychologa (5h w miesiącu) oraz z szerokiego wachlarza zajęć animacyjnych : warsztaty artystyczne, animacje sportowo – rekreacyjne na kręgielni, warsztaty dziennikarskie, zajęcia edukacyjne z tematyki pszczelarskiej, spotkanie z dietetykiem, spotkanie edukacyjne o tematyce bezpieczeństwa seniorów (policja/straż miejska), zajęcia filmowe, zajęcia kulinarne, animacje pielęgnacyjne, zajęcia rękodzielnicze, warsztaty z książką i prasą, zajęcia rozwijające pamięć i koncentrację. Seniorzy skorzystają z również z udziału w koncertach i występach teatralnych. Uczestnicy zostaną zaangażowani w wolontariat z osobami niepełnoprawnymi z Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wronkach.

Drugim działaniem związanym z realizacją projektu jest rozpoczęcie usług opiekuńczych/ asystenckich na terenie miasta i gminy Wronki. W tym celu zatrudniono 6 opiekunek, które zostały przeszkolone – ukończyły kurs asystenta osoby niepełnosprawnej i świadczą usługę dla 16 osób. Usługi opiekuńcze zostają przyznane na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego oraz zgłoszenia udziału w projekcie. W procesie rekrutacyjnym czynny udział bierze pracownik socjalny, który również przeprowadził wywiady środowiskowe; rekrutacja odbywała się także za pośrednictwem lokalnych mediów, Urzędu Miasta i Gminy Wronki oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Liczba godzin jest przyznawana w sposób indywidualny w zależności od potrzeb.
Trzecie działanie – wspieranie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi – rozpoczął się proces rekrutacji (działania pracownika socjalnego, promocja za pośrednictwem lokalnych mediów, Urzędu Miasta i Gminy Wronki oraz Uniwersytet Trzeciego wieku).

Promocja projektu

Nasi partnerzy

 • Fundacja Amicis
 • Zwyczajnie niezwyczajna
 • Bazar
 • Muzeum Ziemi Wronieckiej
 • Moje Wronki
 • GELG
 • WRPO
 • Stowarzyszenie Homini
 • UTW Wronki
 • UMiG Ostroróg
 • DDS Wronki
 • Centrum Wszechświata
 • WOK
 • Wroniecki Ośrodek Kultury
 • Szwajcarsko-polski program wspoółpracy
 • ECORYS Polska Sp. z o.o.
 • Goniec Ziemi Wronieckiej
 • Bevervijk
 • Młodzieżowa Rada Gminy Wronki
 • Fundacja Orange
 • Siedlisko – poradnictwo pedagogiczne i terapia logopedyczna
 • Teatr Nowy w Poznaniu
 • Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach
 • Agencja reklamowa Bazar
 • CKiE Kwilcz
 • Gazeta Szamotulska
 • Radio Merkury
 • PK Wronki
 • Unisan
 • Pigwusiowo Katarzyna Spychała
 • Stowarzyszenie Instytut Zachodni
 • Sukces to ja
 • AISEC
 • Amica
 • Starostwo Powiatowe
 • Olympic Hotel
 • Wroniecki Klub Biegacza
 • LampStudio Ewa Boch
 • BGK
 • Wronki Cię zaskoczą
 • Powiat Szamotulski
 • Stowarzyszenie Działamy Razem
 • Roni
 • Uskrzydlacze Alina Kaźmierczak
 • Optronet
 • WRPO 1
 • Sprężyna Agnieszka Teska