Logotyp Femina

Dzienny Dom Seniora

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIENNEGO DOMU POBYTU WE WRONKACH

Jednostka powstała w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” nr RWWP.07.02.02-30-0023/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI I REKRUTACJI W PROJEKCIE

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady działalności oraz warunki rekrutacji uczestników w projekcie w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” nr RWWP.07.02.02-30-0023/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

§ 2

CELE I ZAŁOZENIA PROJEKTU

1. Celem działalności dziennego domu pobytu pn. „Dzienny Dom Seniora” jest:
a) uaktywnienie społeczne uczestników umożliwiające im samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie,
b) polepszenie funkcjonowania psychofizycznego poprzez działania opiekuńcze, terapeutyczne oraz profilaktykę zapewniającą utrzymanie aktualnego stanu poprzez diagnozę indywidulanych potrzeb i możliwości Uczestników,
c) organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej, zajęciach rękodzielniczych, muzykoterapii, biblioterapii, itp. codziennych ćwiczeń pamięci oraz ćwiczeń gimnastycznych dostosowanych do możliwości uczestników,
d) włączanie podopiecznych do czynnego uczestnictwa w życiu placówki,
e) zaspokojenie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań i pogadanek oraz umożliwienie uczestnictwa w nich osób najbliższych, w tzw. spotkaniach otwartych,
f) świadczenie pomocy podopiecznym w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
2. Projekt realizowany będzie w przygotowanych pomieszczeniach Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Wlkp.23 we Wronkach.
3. W ramach projektu realizowane będą usługi, które w szczególności polegają na zapewnieniu:
a) pobytu i wyżywienia,
b) usług opiekuńczych,
c) terapii zajęciowej,
d) ćwiczeń pamięci,
e) aktywizacji społecznej (w tym wolontariat),
f) form terapii ruchowej,
g) zorganizowaniu czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób.
4. Dzienny dom pobytu pn. „Dzienny Dom Seniora” będzie współpracował z innymi instytucjami i organizacjami w celu rozszerzenia oferty na usługi świadczone poza siedzibą.
5. Pobyt w Dziennym domu Seniora jest bezpłatny w okresie trwania projektu. tj. do dnia 30.11.2019r.

§ 3

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Uczestnikami projektu będą seniorzy w wieku powyżej 60 roku życia z terenu gminy Wronki. Dla uczestników projektu przewidziano 12 stałych miejsc i 3 miejsca krótkoterminowego pobytu.
• STAŁY POBYT – deklaracja uczestnictwa w okresie trwania projektu, codzienny pobyt w placówce;
• KRÓTKOTERMINOWY POBYT – deklaracja uczestnictwa w określonym przez uczestnika terminie.
Kryterium kwalifikacyjnym będzie: wiek.
2. Przyjęcie do dziennego domu pobytu odbywa się na podstawie złożonej deklaracji uczestnictwa w projekcie (wzór w załączniku).
3. Deklaracje należy składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Powstańców Wlkp.23 we Wronkach.
4. Osoby, które spełniają wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Osoby te będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.

§ 4

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Dzienny dom pobytu jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 (poza dniami ustawowo wolnymi).
2. W ramach pobytu uczestnikowi zapewnia się dwa posiłki: II śniadanie oraz obiad (jedno gorące danie).
3. Na terenie dziennego domu nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe bądź będące pod wpływem środków odurzających.

§ 5

DOKUMENTACJA

W placówce gromadzona jest dokumentacja dotycząca Uczestników:
a) oświadczenie o zapoznaniu się Uczestnika/ opiekuna ustawowego z niniejszym Regulaminem, oświadczenie Uczestnika/ opiekuna ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnianiu wizerunku
b) dokumentacja służąca monitorowaniu jego stanu psychofizycznego,
c) Indywidualny Plan Działania – stworzony na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.

§ 6

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

1. Uczestnik zobowiązany jest do:
a) Punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
b) Potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności,
c) Wypełnienia ankiet ewaluacyjnych itp.
d) Przestrzegania wspólnie wypracowanych zasad ujętych w kontrakcie etycznym.
2. Każdy uczestnik ma prawo do:
a) Udziału w projekcie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b) Zgłaszania uwag dotyczących realizacji projektu bezpośrednio koordynatorowi projektu,
c) Oceny organizacji zajęć oraz jakości merytorycznej i organizacyjnej oferowanego wsparcia,
d) Otrzymania materiałów i narzędzi i innych pomocy niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć i warsztatów,
e) zapewnienia ciepłego posiłku w trakcie zajęć.
3. Uczestnik ma obowiązek do informowania pracowników projektu o jakiejkolwiek zmianie, w tym danych osobowych.
4. Dzienny dom pobytu zastrzega sobie możliwość do wykorzystania wizerunku i nagrania uczestnika do celów informacyjnych i promocyjnych, pod warunkiem, że fotografia lub nagranie zostało wykonane podczas zajęć w ramach projektu.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, Uczestnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
2. Złożone dokumenty są własnością dziennego domu pobytu.
3. W kwestiach nieujętych w Regulaminie ostateczna decyzję podejmuje koordynator projektu.

Nasi partnerzy

 • Sprężyna Agnieszka Teska
 • Fundacja Amicis
 • PK Wronki
 • GELG
 • DDS Wronki
 • Fundacja Orange
 • AISEC
 • Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach
 • Roni
 • Starostwo Powiatowe
 • Wroniecki Ośrodek Kultury
 • ECORYS Polska Sp. z o.o.
 • LampStudio Ewa Boch
 • BGK
 • Pigwusiowo Katarzyna Spychała
 • Muzeum Ziemi Wronieckiej
 • Szwajcarsko-polski program wspoółpracy
 • UMiG Ostroróg
 • Bazar
 • Gazeta Szamotulska
 • Bevervijk
 • WRPO
 • Amica
 • Zwyczajnie niezwyczajna
 • Teatr Nowy w Poznaniu
 • Goniec Ziemi Wronieckiej
 • Powiat Szamotulski
 • Siedlisko – poradnictwo pedagogiczne i terapia logopedyczna
 • Wroniecki Klub Biegacza
 • Centrum Wszechświata
 • Stowarzyszenie Homini
 • Uskrzydlacze Alina Kaźmierczak
 • Moje Wronki
 • Optronet
 • WOK
 • Stowarzyszenie Instytut Zachodni
 • Stowarzyszenie Działamy Razem
 • Unisan
 • WRPO 1
 • Agencja reklamowa Bazar
 • Wronki Cię zaskoczą
 • Olympic Hotel
 • Radio Merkury
 • Młodzieżowa Rada Gminy Wronki
 • CKiE Kwilcz
 • UTW Wronki
 • Sukces to ja