Logotyp Femina

Usługi Opiekuńcze

REGULAMIN ORGANIZACYJNY USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Usługi świadczone są w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” nr RWWP.07.02.02-30-0023/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY USŁUG OPIEKUŃCZYCH

§ 1

Usługi opiekuńcze są realizowane w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” nr RWWP.07.02.02-30-0023/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

§2

Usługi opiekuńcze są realizowane nieodpłatnie dla mieszkańców Gminy Wronki zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

§3

Usługi świadczone są osobom:
1. Chorym, samotnym i nie posiadającym rodzin w pobliżu swego miejsca zamieszkania,
2. obłożnie i ciężko chorym zamieszkałym wspólnie z rodzinami wyłącznie w godzinach pracy członków rodziny,
3. osobom niepełnosprawnym na zasadach jak wyżej,
4. oraz w miarę możliwości innym osobom dotkniętym wypadkami losowymi.

§4

W ramach projektu działa koordynator i pracownik socjalny. Do zadań koordynatora należy:
• organizowanie pracy podległego personelu w taki sposób aby zapewnić prawidłowe wykonywanie obowiązków zgodnie z projektem.
Do zadań pracownika socjalnego należy:
• ustalanie zakresu sprawowanej opieki nad podopiecznymi w domu,
• współdziałanie z pozostałymi pracownikami socjalnymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie świadczenia usług opiekuńczych,
• prowadzenie dokumentacji.

§5

1. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki zatrudnione w projekcie.
2. Pracownicy zatrudnieni w projekcie zobowiązani są do przestrzegania zasad i trybu postępowania określonych w stosownych przepisach jednak ze szczególnym uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych.

§6

Usługi opiekuńcze są przydzielone na podstawie:
1. wywiadu pracownika socjalnego,
2. deklaracji uczestnictwa w projekcie,

§7

1. Opiekunka zobowiązana jest do wykonywania na rzecz chorego następujących czynności:
• pielęgnacyjnych
• opiekuńczych
• gospodarczych
2. Szczegółowy zakres zadań opiekunki określony został w „Zakresie czynności i odpowiedzialności opiekunki domowej”.
3. Szczegółowy zakres czynności i odpowiedzialności podawany jest do zapoznania się z treścią i akceptowany własnoręcznym podpisem przez każdego pracownika.

§8

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Prezes Fundacji „Femina Project” Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet we Wronkach i Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach.

W projekcie jest zatrudnionych 6 opiekunek i 1 koordynator.

Nasi partnerzy

 • Gazeta Szamotulska
 • Stowarzyszenie Homini
 • Wroniecki Ośrodek Kultury
 • Roni
 • Agencja reklamowa Bazar
 • Wronki Cię zaskoczą
 • WRPO 1
 • Siedlisko – poradnictwo pedagogiczne i terapia logopedyczna
 • PK Wronki
 • Szwajcarsko-polski program wspoółpracy
 • Sprężyna Agnieszka Teska
 • BGK
 • Centrum Wszechświata
 • Olympic Hotel
 • Unisan
 • Bevervijk
 • Optronet
 • Powiat Szamotulski
 • ECORYS Polska Sp. z o.o.
 • CKiE Kwilcz
 • UTW Wronki
 • LampStudio Ewa Boch
 • WOK
 • Teatr Nowy w Poznaniu
 • AISEC
 • GELG
 • Amica
 • Moje Wronki
 • Młodzieżowa Rada Gminy Wronki
 • Fundacja Orange
 • Stowarzyszenie Działamy Razem
 • Wroniecki Klub Biegacza
 • Stowarzyszenie Instytut Zachodni
 • Muzeum Ziemi Wronieckiej
 • WRPO
 • Sukces to ja
 • Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach
 • Goniec Ziemi Wronieckiej
 • Fundacja Amicis
 • Starostwo Powiatowe
 • DDS Wronki
 • Zwyczajnie niezwyczajna
 • Pigwusiowo Katarzyna Spychała
 • Bazar
 • UMiG Ostroróg
 • Radio Merkury
 • Uskrzydlacze Alina Kaźmierczak